Ledighet

Ledighet från skolarbetet kan fås om särskilda skäl föreligger och efter kontroll av hur skolarbetet fungerar. Handledaren/klassföreståndaren får bevilja högst tre dagar i följd och sammanlagt högst sex dagar per läsår. Längre ledighet måste beviljas av rektor. Ledighet för semesterresa med familj, under skoltid, ges endast vid särskilda skäl. Rektor får bevilja ledighet för enskild angelägenhet. Ledighet längre än 14 dagar innebär att studiemedlet dras in för den aktuella tiden (minst 1 månad).

Anhållan om ledighet skall göras på särskild blankett som inlämnas till klassföreståndare/handledare fvb till rektor. Vid beviljad ledighet ansvarar eleven själv för igenläsning i respektive ämne. Vid olovlig frånvaro kan studiebidraget dras.

Blankett för Ledighetsansökan

Dokument