Inackorderingsbidrag och resebidrag

Inack.jpg

INFORMATION OM INACKORDERINGSTILLÄGG 2017-2018
Du kan ansöka om Inackorderingstillägg om du har minst 4 mil till skolan.

Gäller elever folkbokförda i Hedemora som studerar inom det offentliga skolväsendet (gymnasieskolor, kommunal vuxenutbildning, riksidrotts-gymnasium m fl). Övriga studerande skall vända sig till CSN i Falun (folkhögskolor, fristående gymnasieskolor, riksinternatskolor). Elever i gymnasiesärskolor, har i stället för inackorderingstillägg, rätt till särskilt boende och stöd via kommunen (LSS 9§). För inackorderingstillägget finns ingen lägre åldersgräns. Tillägget kan betalas ut t o m vårterminen det år eleven fyller 20 år.

För att du ska få inackorderingstillägg krävs att den utbildning du sökt inte finns på din hemort och att du studerar på heltid - gäller även utbildning som finns på din hemort, men som erbjuds inom GYSAM.

För att räknas som heltidsstuderande i gymnasieskolan krävs att din utbildning omfattar all schemabunden undervisning för programmet. Ansök snarast efter att du vet datum för inflyttning Du måste ha minst 4 mil till skolan från föräldrahemmet.

En förutsättning för att tillägget skall beviljas är att du faktiskt är inackorderad på skolorten eller i dess omedelbara närhet och att du fortsätter att vara folkbokförd hos dina föräldrar. Inackorderingstillägg söks för ett läsår i taget. Efter läsårets slut görs inga retroaktiva utbetalningar. Du kan inte söka kontant resebidrag om du beviljas inackorderingstillägg.

Inackorderingstillägget utgår med 1/30 av prisbasbeloppet dvs 1 483 kr per månad för de elever som har minst 4 mil till skolan. De elever som har minst 10 mil till skolan erhåller 1 654 kr per månad.

Inackordering på hemorten

Inackorderingstillägg kan beviljas för inackordering på hemorten om du genom socialförvaltningens försorg inte längre bor i föräldrahemmet. Bifoga i så fall ett intyg.

Lång och besvärlig resväg

Ingen hänsyn tas till rese- och väntetider. Endast om du uppfyller kravet på 4 mils reseavstånd, kan inackorderingstillägg beviljas.

Utbetalning

Inackorderingstillägget betalas ut månadsvis under nio månader, vanligen den sista bankdagen i månaden. Utbetalningen görs i samarbete med Swedbank. Tala med din bank om överföringen.


Ändrade förhållanden, anmälningsskyldighet och återkrav

Anmälan skall göras till hemkommunen om du avbryter studierna eller minskar studieomfattningen från heltid till deltid. Andra förändringar som kan påverka rätten till inackorderingstillägg är att du får lärlingslön, förtidspension eller motsvarande.

Man blir återbetalningsskyldig om man tar emot inackorderingstillägg felaktigt.

Överklagan

Vänd dig i första hand till Bildningsförvaltningen, Hedemora Kommun. Sänd din ansökan till Martin Koch-gymnasiet


INFORMATION OM KONTANT RESEBIDRAG 2017-2018
Kontant resebidrag när kollektiva färdmedel saknas.

Gäller elever folkbokförda i Hedemora som studerar inom det offentliga skolväsendet (gymnasieskolor, kommunal vuxenutbildning, riksidrotts-gymnasium m fl). Övriga studerande skall vända sig till CSN i Falun (folkhögskolor, fristående gymnasieskolor, riksinternatskolor). Eleven ska studera på heltid och ha minst 6 km till skolan. Bidraget kan betalas ut t o m vårterminen det år eleven fyller 20 år.

Resebidrag kan inte utgå om man beviljas inackorderingstillägg. Om kollektivtrafik finns, får eleven ett busskort. Om kollektiva färdmedel saknas och eleven har minst 6 km till skolan kan kontant resebidrag beviljas med 12 kr per mil. Man kan få högst 1430 kr per månad.


Enskild anslutningsresa

Gäller de elever som har minst 6 km till hållplats för kollektiva färdmedel. Resebidrag kan beviljas med 12 kr per mil för anslutningsresan. Värdet för busskortet plus ersättningen för den enskilda anslutningsresan kan aldrig bli högre än 1430 kr per månad. Ansök snarast när du påbörjar utbildningen Du måste ansöka om kontant resebidrag när du påbörjar utbildningen. Det görs inga retroaktiva utbetalningar. Kontant resebidrag beviljas efter ansökan från elevens målsman. Myndig elev kan underteckna ansökan själv.
Sänd ansökan till Martin Koch-gymnasiet, Box 201, 776 28 Hedemora. Utbetalning "Kontant resebidrag" betalas ut månadsvis vanligen den sista bankdagen i månaden, under högst 9 månader. Utbetalningen görs i samarbete med Swedbank. Tala med din bank om överföringen. Ändrade förhållanden och återbetalningsskyldighet Anmälan skall göras till skolan om du avbryter dina studier, flyttar, beviljas inackorderings-bidrag eller av annan anledning inte längre är berättigad till kontant resebidrag. Man blir återbetalningsskyldig om man tar emot kontant resebidrag felaktigt.

Överklagan

Vänd dig i första hand till Bildningsförvaltningen, Hedemora Kommun. Sänd din ansökan till Martin Koch-gymnasiet

Dokument

Ansökningsblanketter

Inackorderingstillägg

Resebidrag

 

Vid frisök utgår varken inackorderingstillägg eller resebidrag