Vår skola

IMG_2250.jpg

Den 12 juli 1865 donerade fabrikören Gustaf Bachman 25000 riksdaler  till Hedemora Stads- och Landsförsamlingar i syfte att inrätta en slöjdskola:

[...] deri undervisning skall meddelas nämnde församlingar tillhörande ungdom af begge könen uti såväl handaslöjder som de öfriga ämnen, hvilka för dem, som egna sig åt Fabriks- och Handtverksrörelse eller andra praktiska yrken, kunna vara nyttiga och behöfliga; såsom Svenska språket, handstil, räknekonst, historia och geografi, teckning och naturkunnighet samt för gossarne militäröfningar och gymnastik.

Skolan utvecklades till Bachmanska yrkesskolan som idag är en integrerad del av Martin Koch-gymnasiet .

Gymnasium inrättades under 1940-talet och de första studenterna examinerades 1950. Skolans namn var Gymnasieskolan i Hedemora.

1968/69 byggdes den nya gymnasieskolan och en fullständig renovering ägde rum 1995/96. I samband med ombyggnationen beslöts efter en omröstning bland personalen att skolans namn skulle ändras till Martin Koch-gymnasiet.